Lave menu


Runické předměty

Za plnění řemeslnických zakázek může řemeslník získat runický výrobní nástroj (kladívko, šití, pilku), pomocí kterého lze přetvářet předměty na runické. Přetvořit je možné zbraň, zbroj a nebo mágovskou hůl, je ale však nutné, aby tento předmět byl vyrobený postavou (a tedy byl nemagický).

 

Runické nástroje

Runické výrobní nástroje se ve hře vyskytují v pěti stupních. První stupeň se používá na přetvoření předmětu na runický a uvolnění slotů pro nejslabší magické runy. Ostatní stupně slouží již pouze k uvolňování slotů vyšší úrovně, přičemž sloty je třeba odemykat postupně - od nejslabšího po nejsilnější. Použití runického nástroje vyžaduje adekvátní schopnosti řemeslníka - 1. stupeň vyžaduje mistrovství v řemesle, ostatní stupně jsou vázány na dokončení dalších lekcí nad úroveň mistrovství (dle síly runického výrobního nástroje úroveň dovednosti 100, 105, 110, 115 a 120).

 

Runické předměty

Po přetvoření předmětu na runický získává tento předmět zkušenosti za monstra zabitá v boji, tím získává úrovně a za ně body, potřebné pro zlepšování. Každá úroveň předmětu je 1000 získaných zkušeností. Zkušenosti se získávají pouze za zabitá monstra, tedy se nepočítají zkušenosti získané za splněné úkoly, za projití branou zkušeností a ani bonus, který může být při zabití velitele oblasti namísto brány zkušeností. Prvních 500 zkušeností získaných v jednom dni se násobí dvěma. Zkušenosti získávají pouze předměty, které má postava na sobě, a pokud je takových předmětů víc, zkušenosti se rovnoměrně dělí.

 

Menu runického předmětu

Pro vyvolání menu runického předmětu slouží kontextové menu předmětu nebo příkaz .RunicInfo (který lze umístit do lišty). Menu umožňuje vkládat nebo vyjímat runy, přidávat body a vypnout či zapnout získávání zkušeností. Při použití příkazu a zacílení sebe sama zobrazí všechny runické předměty, které má postava oblečené, umožní vypnout či zapnout získávání zkušeností a zobrazují se zde zbývající bonusové zkušenosti. Z tohoto menu se lze také proklikávat jednotlivými runickými předměty.

 

Osazování runami

Řemeslník může dalším použitím runického výrobního nástroje otevřít na runickém předmětu sloty pro umístění magických run, které nesou jednotlivé vlastnosti. Tyto runy je možné získat buď za plnění řemeslnických zakázek nebo rozložením magických předmětů. K jejich přehlednému skladování slouží truhlička, kterou je možné zakoupit u Mistra Řemeslnického cechu, vyměňovat runy je možné u mága Danteho, který sídlí v lese severozápadně od Gheeru.

Na jednom předmětu mohou být až čtyři sloty pro magické runy. Po vytvoření slotů je možné je osadit magickými runami (přes příkaz .RunicInfo). Po vložení runy je třeba vlastnost aktivovat vložením bodů, které předmět získává za hotové úrovně (toto již může provést kdokoliv, není vázáno na řemeslníka). Množství vložených run a bodů pak ovlivňuje výši magické vlastnosti (bez vložených bodů se efekt vlastnosti neprojeví).

Pro osazování předmětu runama platí tato pravidla:

  • jednotlivé sloty jsou na sobě nezávislé, mohou tedy být každý na jiné úrovni, plně osazené i prázdné
  • v různých slotech nemůže být stejná runa
  • předmět nelze osadit dvěma runama ze stejné skupiny (např. nelze mít na zbrani Hit Harm a současně Hit Lightning; v tabulce níže jsou tyto vlastnosti uvedené na jednom řádku)
  • nejdříve je třeba slot plně osadit runami nejslabší úrovně (modré), následně je třeba použitím vyššího stupně runického výrobního nástroje uvolnit slot pro runy vyšší úrovně (červené, zelené, žluté a oranžové) a až pak je možné tyto runy vkládat

Každý bod přidává předmětu 2 % z maximální dosažitelné hodnoty pro danou vlastnost.

Vlastnost Maximální hodnota Zbraň ZbrojŠtítHůl
Damage Increase 40
Swing Speed Increase 16
Hit Leech (Life, Stamina, Mana) 40
Hit Lower Attack 40
Hit Lower Defend 40
Hit Chance Increase, Defend Chance Increase (pouze jednoruční zbraně) 12
Hit Spell (Fireball, Harm, Poison Bite, Lightning) 40
Hit Knockback 40
Hit Curse 40
Focus Attack 40
Physical Resist 4
Natural Resistance 4
Reflect Physical Damage 48
Parry Bonus 8
Hitpoints Regeneration 2,4
Stamina Regeneration 2
Mana Regeneration 1,6
Bonus Hitpoints 4
Bonus Stamina 6,4
Bonus Mana 6,4
Bonus Strength 2,4
Bonus Dexterity 2,4
Bonus Inteligence 2,4
Resist (fire, cold, energy, poison) 8
Protection 20 zbroj, 40 štít
Minion Mastery 1,6
Minion Expertise 6
Lower Reagent Cost 16
Cast Speed 1,6
Cast Recovery 2,4
Lower Mana Cost 12
Spell Damage Increase 16
Healing Touch 16
Luck 80

Z vlastností uvedených na jednom řádku může být na jednom předmětu pouze jedna.

U runických zbrojí, které nesou runy odolností, se započítávají pouze dvě nejvyšší hodnoty z kompletu (pokud tedy na zbroji budu mít 3 kusy s odolností na oheň, započítají se pouze dvě nejvyšší hodnoty, třetí zůstane nezohledněná). Netýká se štítů a netýká se odolností daných typem materiálu zbroje.

Bonusy z run ve štítu jsou přímo úměrné výši dovednosti Parrying.

 

Vyjmutí run

Runy je možné z předmětu také vyjmout a to použitím starodávného nástroje. Nástroj musí být v adekvátní síle podle slotu, který odemyká (případně o jedno slabší, ale potom odemknutí vezme 5 použití), a sloty je třeba odemykat od nejsilnějšího po nejslabší. Toto provádí adekvátně schopný řemeslník. Runy z uvolněného slotu potom může vyjmout za pomoci prášku z krystalu kdokoliv (nemusí to být řemeslník) a po vyjmutí je lze znovu použít. Vyjmutí run také navrací body, které jsou do nich vloženy.

 

Změna materiálu runických předmětů

Starodávné nástroje slouží také ke změně materiálu runického předmětu. Runický předmět se nemůže zničit, změna materiálu je vždy úspěšná, ale stojí více materiálu. Toto množství ovlivňuje typ materiálu, na který se předmět mění, a výška dovednosti řemeslníka (včetně bonusu ze starodávného nástroje). Změna materiálu vždy způsobí ztrátu výjimečné kvality a úpravy na míru, pokud je předmět měl. Runický předmět je samozřejmě možné pomocí starodávného nástroje opět zkvalitnit či upravit na míru, ovšem opět za cenu materiálu.

Očarované runické předměty

Sílu runických předmětů je možné dále rozšiřovat pomocí přidaného očarování.
Toto očarování umožní aby runický předmět měl dvě strany síly - jednu runickou a druhou magickou.


Jak očarovat runický předmět

Pro očarování runického předmětu je potřeba úlomek krystalu ze spadlé hvězdy. Ten je možné zakoupit u úředníka v Arapalu. Krystal je dále nutné donést k některému úlomku spadlé hvězdy a nabít ho jeho silou. Toto nabití vydrží 4 dny.
Počet krystalů potřebný k očarování je 4 kusy na obouruční zbraně a magické hole, 3 na jednoruční zbraně a 1 na ostatní předměty. Runický předmět je nutné očarovat každou úrovní krystalu postupně.


Získání magických vlatností

Při očarování předmětu bude umožněno na runický předmět libovolně používat některé Orby, které upravují nebo přidávají magické vlatnosti, nebo pohltit magické vlastnosti z jiného magického předmětu za pomocí tlačítka "Přenést sílu z magického předmětu" v Info tabulce očarovaného předmětu.
Magické hole mohou převzít magické vlastnosti pouze z magických holí. U zbraní je omezení na předměty ze stejné bojové dovednostní třídy jako očarovaný runický předmět. V případě zbrojí je omezení na typ materiálu (kožená, pobitá, kroužková nebo plátová).
Runický předmět může pojmout maximálně magický předmět, nebo být orbem vylepšen, do úrovně síly, kterým byl nejvíce nabit z úlomku krystalu.
V případě, že předmět má runické i magické vlastnosti o společné síle větší než 400, tak se síla všech těchto vlastností postupně snižuje až na 75 % původní hodnoty (v maximu síly 800).


Nabíjení předmětu

Aby se mohly získané magické vlastnosti na předmětu projevit, je nutno udržovat očarovaný předmět nabitý.
Nabití se provádí za pomocí Stříbrného prášku, který je možné například získat rozložením Svitků moci.
Počet prášků potřebných pro jedno nabití je 4 kusy na obouruční zbraně a magické hole, 3 na jednoruční zbraně a 1 na ostatní předměty.
Jedno nabití vydrží 24 hodin času a je možné nabít až do maxima sedmi dnů.
Vybitý očarovaný předmět dočasně ztrácí všechny magické vlastnosti, ale síla jeho runických předmětů je vždy v maximální hodnotě.
Pozor - magické vlastnosti nejsou při vybití ztraceny trvale, jsou pouze skryté a neaktivní do doby než dojde k opětovnému nabití předmětu.
Zbývající čas do vybití předmětu je možné vidět po použití v Info tabulce.


Označení vlastností

Runické vlastnosti jsou na předmětu zobrazeny fialovou barvou.
Magické vlastnosti jsou na předmětu zobrazeny barvou odpovídající magické úrovni.
Základní bílou barvou jsou označeny vlastnosti, které jsou pro předmět základní nebo dané materiálem a výrobcem.


Očarovaný runický předmět je možné

- libovolně upravovat jako běžný runický předmět, tedy měnit esence, vykládat nebo přidávat runy
- rozpoznat dle fialové barvy jména
- opatřit vlastním podpisem za pomocí příkazu ".Pojmenuj abcd". Tento podpis podléhá pravidlům tvorby jmen. GM mohou vždy nevhodný název upravit nebo smazat. Platí pouze u předmětů nabitých na 4 nebo vyšší úroveň.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2