Lave menu


Pravidla

Základní pravidla

 • GameMaster, dále jen GM, je na shardu Dark Paradise 2 nejvyšší autoritou a její znevážení se trestá.
 • Rozhodnutí GM jsou pro hráče konečná a neoddiskutovatelná.
 • GM může v krajních, či nejasných případech rozhodnout i jinak než v rámci pravidel.
 • Ceny a funkce všech věcí na shardu, včetně těchto pravidel, se můžou, na základě uvážení GM, měnit s okamžitou platností.
 • GM v žádném případě a za žádných okolností nenahrazují ztráty na majetku ve hře utržené a to ani v případě krádeží.
 • Veškeré nalezené chyby a nesrovnalosti jsou hráči povinni hlásit GM. Pro hlášení chyb slouží herní příkaz .chyba. Zneužití chyb a nesrovnalostí se trestá.
 • Je zakázáno žádat GM o jakékoliv předměty.
 • Každý hráč smí vlastnit maximálně jeden herní účet. Při zjištění, že jich má více, dochází ke smazání všech herních účtů bez náhrady.
 • Hráči jsou zodpovědni za bezpečnost svých účtů, za přístup na ně i za jejich užívání nebo zneužívání druhými osobami. Nikdy nedávejte vaše přihlašovací údaje jiné osobě. V případě, že se účtu zmocní jiná osoba a ta poruší pravidla shardu, bude s účtem naloženo podle pravidel.
 • Na herním účtu může hrát pouze osoba, na kterou je účet registrován.
 • Je zakázáno obchodovat s herními účty.
 • Neznalost pravidel neomlouvá.

Obecná pravidla

 • Jméno postavy ve hře, stejně též jméno herního účtu, nesmí obsahovat vulgární či jiné výrazy, jež mají či mohou mít urážlivý charakter. Herní účet s takovým názvem bude smazán bez náhrady, postava bude přejmenována.
 • Je zakázáno zneužívání nebo využívání herních chyb.
 • Je zakázáno komunikovat ve hře OOC a jednat přímo proti základům roleplayingu.
 • Je zakázáno jednat proti pravidlům PvP.
 • Je zakázána jakákoli činnost ve stavu "AFK" (Away From Keyboard = mimo dosah klávesnice), ze které by hráč měl jakýkoli užitek.

Povolené programy

 • UOautomap
 • Razor
 • EasyUO

Verbální pravidla a pravidla tvorby jmen

 • Hráči jsou povinni respektovat zásady dobrých mravů a slušné mluvy. Je zakázáno verbálně napadat, urážet či ponižovat ostatní obyvatele Dark Paradise 2. Je zakázáno používat ve světě Dark Paradise 2 obscéní či jinak nevhodné výrazy.
 • Hráči jsou povinni chovat se ve vztahu k GM a též ve vztahu k Dark Paradise 2 uctivě.
 • Všichni hráči na serveru jsou povinni chovat se podle obecně zažitých pravidel slušného chování. Pokud toto nebude respektováno, dojde ke smazání herních účtů viníků.
 • Jméno postavy musí vhodně zapadat do zaměřeni světa Dark Paradise 2, nesmí obsahovat tituly (Lord, Lady, Sir, ...), systémová jména (GM .., The First, Second), urážlivá či zavádějící k rasové nesnášenlivosti, jména typu NPC (Dragon, ...) a číslice.
 • Jméno postavy musí začínat velkým písmenem a následují malá, je možno mít příjmení postavy, nebo o něj zažádat v průběhu času ve hře.
 • V případě výskytu duplicitního jména, může dojít k přejmenování postavy, bude-li si to herně starší postava přát.
 • Jména tvorů, které postava vlastní, také musí zapadat do zaměření světa Dark Paradise 2, nesmí obsahovat tituly (Lord, Lady, Sir, ...), systémová jména (GM .., The First, Second), urážlivá či zavádějící k rasové nesnášenlivosti a číslice. Jména také nesmí být duplicitní s jiným tvorem, který se nachází ve hře. V takovýchto případech bude tvor přejmenován, v případě velmi nevhodných jmen může být bez náhrad i smazán.

Sankce a vymahatelnost

 • Porušení pravidel se trestá dle rozhodnutí GM.
 • Trest je odměřen s přihlédnutím k minulým prohřeškům a k celkovému chování na shardu.
 • GM může trest snížit, pokud se mu dostane v průběhu trestu dostatečných důvodů o jeho nadměrnosti.(Napravení, omluva, dobré chování...)
 • GM může trest zvýšit, pokud budou v průběhu trestu znovu porušena pravidla nebo se zjistí jiné předchozí porušení pravidel.
 • Vyměřený trest je ze strany hráče nediskutovatelný.
 • Pro porušení pravidel neexistuje promlčecí lhůta.
 • Jména všech postav, které budou z důvodu nějakého prohřešku uvězněni či potrestání, budou zveřejněna na stránkách shardu Dark Paradise 2. Zároveň bude uveden také důvod potrestání.

Hraní dalších postav

 • Předávat si herní předměty je povoleno jen tak, aby to neodporovalo principům hraní role (tím se myslí především pohazování cenností jedné postavy po zemi a následném sebrání druhou postavou, support Fareana rasistickým Xarhaazem a podobně).
 • Postavy nemohou sdílet stejné obydlí ať už tábor, stan, dům nebo pronájem.
 • Další podrobnosti a omezení, které hraní dvou postav přináší, je možné dočíst zde: Další postavy

Pravidla táborů

 • Prostory celého tábora musí být volně dostupné i pro postavy, které nejsou obyvatelé tábora. Pravidlo neplatí pro prostory parcel domů a podzemí.
 • V případě, že se tábor nachází v místě, kde tvoří překážku v terénu, tj například v průsmyku mezi horama, tak je kromě volného přístupu do tábora nutné rozumným způsobem umožnit i průchod skrze tábor (není vhodné nutit hráče pobíhat tam a zpátky).
 • Je zakázáno využívat prostory, které systémově náleží k táboru, ale logicky z tábora dosažitelné nejsou - např. za vodou (bez mostu), za skalním masivem (bez tunelu).
 • Je zakázáno stavět nebo umisťovat předměty, části staveb nebo celé stavby tak, že budou odporovat fyzikálním zákonům skutečného světa (nevhodné předměty létající ve vzduchu, stavby položené skrz terén nebo vzájemně do sebe, nad vodou a podobně). To platí pro všechny prvky v celém táboře ať už volně položené, postavené na parcele a podobně. Pokud z logického důvodu chcete prvek takto položit, je třeba nechat si ho schválit.
 • Je zakázáno zadržovat v táboře NPC jiná, než získaná spoluprácí s odbojem či questem.

Ostatní pravidla

 • Herní účet, postava a veškerý majetek ve hře je majetkem vlastníka shardu.
 • Libovolný přestupek na shardu Dark Paradise 2 není soudně vymahatelný v občanském životě.
 • Každý hráč je v komunikaci s GM a jinými hrači, v nakládání s herním účtem a jiných získaných informací povinen jednat podle platných zákonů České Republiky.
 • Registrací a hraním na shardu se hráč zavazuje dodržovat tyto pravidla potvrzuje jejich kompletní přečtení a vzdává se jakéholiv nároku na náhradu libovolných škod způsobených mu přímo či nepřímo touto hrou.
 • Správa shardu si vyhrazuje právo na změnu pravidel a tiskové chyby.

Pravidla hraní role

Jaké je správné hraní role?

 • Hraní role, je na Dark Paradise 2 podporováno a její základy jsou přímo vyžadovány. Za základ Hraní role je považováno vyloučení OOC mluvy a jednání v co nejširším měřítku, což logicky vyústí v Hraní role postavy a jejího chování.
  Poznámka: OOC (Out Of Character) mluva je hovor o věcech, které se dějí zcela mimo svět Dark Paradise 2 (například zážitky z reálného života hráče).
 • Na hráči se vyžaduje, aby znal reálie a pozadí své rasy v rámci jeho postavy. Z OOC hlediska si musí být hráč vědom zvyklostí a kódu chování své rasy.
 • Základem Hraní role je, abyste bavili sami sebe, pokoušeli se vžít co nevíce do života své postavy a tím pádem bavili i ostatní hráče.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidla PvP

 • Veškeré boje hráče proti hráči musí pramenit a následně probíhat v rámci hraní postavy.
 • Napadena může být pouze postava, která k tomu dá protistraně vážný důvod.
 • Před vlastním útokem musí být druhá strana dostatečně jasně varována a musí jí být ponechána možnost vyhnout se útoku (omluva, konec provokací, vrácení věcí...). Pokud druhá strana této možnosti nevyužije, je útok na ni v souladu s pravidly. Pokud ano, agresor nesmí svým jednáním dál konflikt provokovat.
 • Útok na něčí zvíře vedoucí ke smrti tohoto zvířete (nepočítá se sebeobrana) nebo zcizování majetku jiného hráče (včetně vybírání cizích zabitých NPC) musí vyplývat ze situace ve hře a poškozená strana je oprávněna se bránit.
 • Probíhání bránou, kterou vybila jiná postava, bez jejího souhlasu může být také bráno jako vyvolávání konfliktu a poškozená strana je oprávněna se bránit.
 • Je zakázáno opakovaně zabíjet postavy, které k tomu nedají důvod. Pokračování v boji, urážky a podobně mohou být důvodem k opětovnému útoku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidla veřejné místnosti UO Auto-Map

 • Tyto pravidla se vztahují pouze na veřejnou místnost "Multimapa".
 • Přihlašovací jméno nesmí obsahovat vulgární či jiné výrazy, jež mají či mohou mít urážlivý charakter.
 • Hráči jsou povinni respektovat zásady dobrých mravů a slušné mluvy. Je zakázáno verbálně napadat, urážet či ponižovat ostatní. Je zakázáno používat obscéní či jinak nevhodné výrazy.
 • Je zakázáno "spamovat" opakovaným psaním rychle po sobě.
 • Je zakázáno posílat odkazy vedoucí na škodlivé, urážlivé, obscéni či jinak nevhodné stránky.
 • Je zakázáno zapínat režim "Panic mode", pokud ho omylem zapnete, tak se vypíná kliknutím na mapu a stisknutím Mezerníku.
 • Je zakázáno měnit základní přednastavený typ písma. Barvu je možné změnit tak, aby byla čitelná.
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2