Lave menu


Magery

Tato dovednost je hlavní složkou magie tohoto světa. Magická škola Magery je rozdělena do osmi kruhů podle obtížnosti kouzel.

Pro kouzlení je potřeba mít dostatečně vysokou hodnotu atributu Inteligence, dovednost Magery, zásobu Many a mít svitek nebo naučené příslušné kouzlo. Při kouzlení naučeného kouzla (tj. z knihy) je potřeba mít knihu v ruce (krom kouzla Recall), v ní mít vepsané příslušné kouzlo a mít zásobu bylinek potřebných pro seslání kouzla.

Kouzlení naučených kouzel

Aby mág mohl kouzlo kouzlit z knihy, jen za cenu many a bylinek, musí ho mít naučené. Kouzla se učí příkazem .learnspell. Počínaje 35. úrovní získává mág za každou úroveň možnost naučit se jedno nové kouzlo a to postupně 2 kouzla z prvního kruhu (35. a 36. úroveň), poté 2 z kruhu druhého (37. a 38.) atd.

Nelze kouzlit se zbraní nebo štítem v ruce. Výjimku tvoří magická hůl, anebo zvolení specializace Kněz.

Každé kouzlo se kouzlí určitou dobu, tu je možné zkrátit pomocí předmětů s vlastností Faster Casting. Mezi kouzlem a možností kouzlit další kouzlo je prodleva, kterou je možné snížit pomocí předmětů s vlastností Faster Cast Recovery.

Základní vlastnosti kouzel

Kruh Mana Doba kouzlení Prodleva po kouzlu Potřebná Inteligence Minimální dovednost
1 4 2,25 2,08 10 -10
2 6 2,5 2,17 20 0
3 9 2,75 2,25 25 15
4 11 3 2,33 30 25
5 14 3,25 2,42 35 35
6 20 3,5 2,5 40 45
7 40 3,75 2,58 45 60
8 50 4 2,67 50 80

100% šanci na zakouzlení daného kouzla je při dovednosti o 40 vyšší, než jsou minimální nároky na seslání.

Strop pro vlastnost Faster casting se počíta dle atributu Energy postavy (Energy / 12,5), maximálně do hodnoty 8.

U kouzel Energy Field a Paralyzing Field je možno vyvolat dohromady maximálně 10 políček zdí v jeden moment. Výjimku tvoří specializace Zaklínač, která umožní vytvořit o 20 políček zdí navíc.

Kouzlení ze svitku

V případě kouzlení přímo z magického svitku není potřeba mít naučené kouzlo. Základní nároky na seslání jsou o dva kruhy nižší a není potřeba mít v ruce knihu s vepsaným kouzlem a potřebné ingredience pro seslání kouzla.

Kouzla podle kruhů

1. Kruh Potřebné bylinky Popis (efekt se zobrazí po najetí myší)
Reactive Armor Garlic, Spider's Silk, Sulphurous Ash Magická zbroj, která posilní sesílatelovu fyzickou odolnost. Není možné kombinovat s Magic reflection.
Clumsy Blood Moss, Nightshade Prokletí, které při seslání na hráče sníží jeho obratnost. Při seslání na tvora sníží jeho rychlost pohybu.
Create Food Garlic, Ginseng, Mandrake Root Vytvoří blaf, který lze sníst jen při velkém hladu. Může způsobit nevolnost.
Feeblemind Nightshade, Ginseng Prokletí, které při seslání na hráče sníží jeho inteligenci. Při seslání na tvora sníží sílu jeho kouzel.
Heal Garlic, Ginseng, Spider's Silk Vyléčí lehké zranění. Nelze použít na ostatní.
Magic Arrow Sulphurous Ash Základní útočné kouzlo. Ohnivý šíp, který lehce zraní cíl.
Night Sight Spider's Silk, Sulphurous Ash Zlepší vidění ve tmě.
Weaken Garlic, Nightshade Prokletí, které při seslání na hráče sníží jeho sílu. Při seslání na tvora sníží všechny jeho odolností.
2. Kruh Potřebné bylinky Popis
Agility Blood Moss, Mandrake Root Požehnání, které při seslání na hráče navýší jeho obratnost. Při seslání na tvora navýší jeho šanci na úhyb.
Cunning Nightshade, Mandrake Root Požehnání, které při seslání na hráče navýší jeho inteligenci. Při seslání na tvora navýší sílu jeho kouzel.
Cure Garlic, Ginseng Vyléčení otravy cíle.
Harm Nightshade, Spider's Silk Útočné kouzlo u kterého je nejvyšší síla, když cíl stojí vedle sesílatele. S další vzdáleností zranění postupně klesá.
Magic Trap Garlic, Spider's Silk, Sulphurous Ash Vytvoří na zemi nebezpečnou runu, která po šlápnutí vybuchne.
Magic Untrap Blood Moss, Sulphurous Ash Bezpečně odčaruje magickou runovou past.
Protection Garlic, Ginseng, Sulphurous Ash Vytvoří na sesílateli magickou bariéru, která brání v přerušení kouzla během boje za cenu zpomalení kouzlení.
Strength Mand. Root, Nightshade Požehnání, které při seslání na hráče navýší jeho sílu. Při seslání na tvora navýší jeho maximum životů.
3. Kruh Potřebné bylinky Popis
Bless Mandrake Root, Garlic Požehnání cíle, které navýší způsobené zranění magií i zbraní.
Fireball Black Pearl Rychlé útočné ohnivé kouzlo.
Magic Lock Bloodmoss, Garlic, Sulphurous Ash Magicky zamkne cíl na místě a znemožní mu pohnout se ze své pozice. Může ale nadále vykonávat jakékoliv akce, ale zranění toto zamknutí nepřeruší.
Poison Nightshade Otráví cíl.
Telekinesis Blood Moss, Mandrake Root Pohnutí objektem myslí. Pomůže při otvírání dveří na dálku, ale také k odhození nepřítele od těla.
Teleport Blood Moss, Mandrake Root Přesune sesílatele na zvolenou pozici, která musí být v jeho dohledu.
Unlock Blood Moss, Sulphurous Ash Odemkne zamknutou truhlu.
Wall of Stones Blood Moss, Garlic Rychlé vytvoření pevné kamenné zdi, skrz kterou nejde projít ani vidět.
4. Kruh Potřebné bylinky Popis
Arch Cure Garlic, Ginseng, Mandrake Root Vyléčí otravu všem ve zvolené oblasti.
Arch Protection Garlic, Ginseng, Mandrake Root, Sulphurous Ash Hromadné zakouzlení kouzla Bless na všechny přátele ve zvolené oblasti.
Curse Garlic, Nightshade, Sulphurous Ash Prokletí cíle, sníží zranění, které cíl způsobuje magií i zbraní.
Fire Field Black Pearl, Spider's Silk, Sulphurous Ash Vytvoří ohnivou stěnu, která zraní vše co skrz ní projde nebo v ní zůstane stát.
Greater Heal Garlic, Ginseng, Mandrake Root, Spider's Silk Poskytne cíli léčivou auru, která každých pár vteřin bude léčit zranění.
Lightning Mandrake Root, Sulphurous Ash Blesk z nebe, který zraní cíl.
Mana Drain Black Pearl, Mandrake Root, Spider's Silk Dočasně odebere cíli velké množství zásoby many.
Recall Black Pearl, Blood Moss, Mandrake Root Umožní přesunout se na pozici označené runy nebo pozici v knize.
5. Kruh Potřebné bylinky Popis
Blade Spirits Black Pearl, Mandrake Root, Nightshade Zhmotní tvora z čepelí, který útočí na vše ve svém dosahu, krom sesílatele. Zabírá 2 ovládací pozice.
Dispel Field Black Pearl, Garlic, Spider's Silk, Sulphurous Ash Zruší všechny magicky vytvořené zdi ve zvolené oblasti.
Incognito Blood Moss, Garlic, Nightshade Zahalí sesílatelovu identitu za cenu čerpání many.
Magic Reflect Garlic, Mandrake Root, Spider's Silk Poskytne sesílateli magickou bariéru, která chrání před zraněním, ale silně čerpá manu při příchozím zranění. Není možné kombinovat s Reactive armor.
Mind Blast Black Pearl, Mandrake Root, Nightshade, Sulphurous Ash Útočné kouzlo využívající sílu mysli sesílatele.
Paralyze Garlic, Mandrake Root, Spider's Silk Znehybní cíl a znemožní mu vykonávat akce. Jakékoliv zranění tento efekt přeruší.
Poison Field Black Pearl, Nightshade, Spider's Silk Vytvoří magickou zeď, která způsobuje otravu všem, kteří jí projdou nebo v ní stojí.
Summon Creature Blood Moss, Mandrake Root, Spider's Silk Zhmotní tvora, který poslouchá sesílatelovy příkazy. Vyvolaný tvor a jeho vlastnosti závisí na výši dovednosti Inscription sesílatele.
6. Kruh Potřebné bylinky Popis
Dispel Garlic, Mandrake Root, Sulphurous Ash Odčaruje vyvolaného tvora.
Energy Bolt Black Pearl, Nightshade Silné útočné energetické kouzlo. Prodleva na opakované použití 7 vteřin.
Explosion Blood Moss, Mandrake Root Silné útočné ohnivé kouzlo, které navíc zraní tvory v blízkém okolí zasaženého cíle.
Invisibility Blood Moss, Nightshade Na krátký čas zneviditelní cíl.
Mark Black Pearl, Blood Moss, Mandrake Root Označí runu místem, na kterém sesílatel stojí.
Mass Curse Garlic, Mandrake Root, Nightshade, Sulphurous Ash Hromadné zakouzlení prokletí Curse na všechny nepřátelské cíle ve vybrané oblasti.
Paralyze Field Black Pearl, Ginseng, Spider's Silk Vytvoří zeď, která znehybní vše, co do ní vejde.
Reveal Blood Moss, Sulphurous Ash Odhalí všechno skryté ve vybrané oblasti.
7. Kruh Potřebné bylinky Popis
Chain Lightning Black Pearl, Blood Moss, Mandrake Root, Sulphurous Ash Zasáhne cíl a další nepřátelské cíle v jeho blízkosti. Prodleva na opakované použití 10 vteřin.
Energy Field Black Pearl, Mandrake Root, Spider's Silk, Sulphurous Ash Vytvoří trvalejší magickou bariéru, skrz kterou nelze projít ani vidět.
Flamestrike Spider's Silk, Sulphurous Ash Útočné kouzlo sežehnutí, které silně ohněm zraní a poté zapálí cíl.
Gate Travel Black Pearl, Mandrake Root, Sulphurous Ash Vytvoří magickou bránu, skrz kterou lze procházet mezi místem vyvolání a runou nebo cestovní knihou, na které bylo kouzlo sesláno.
Mana Vampire Black Pearl, Blood Moss, Mandrake, Spider's Silk Vysaje cíli manu a přidá ji sesílateli.
Mass Dispel Black Pearl, Garlic, Mandrake Root, Sulphurous Ash Hromadné odčarování tvorů ve vybrané oblasti.
Meteor Swarm Blood Moss, Mandrake Root, Spider's Silk, Sulphurous Ash Sešle roj meteoritů na vybranou oblast.
Polymorph Blood Moss, Mandrake Root, Spider's Silk Vytvoří na sesílateli iluzi, která změní to, jak ho ostatní vidí.
8. Kruh Potřebné bylinky Popis
Earthquake Blood Moss, Ginseng, Mandrake Root, Sulphurous Ash Zatřese se zemí okolo sesílatele a zraní a znehybní vše v dosahu efektu. Vyvolá zemního elementála, který útočí na okolní nepřátele, neposlouchá na příkazy, ale nezabírá pozice k ovládání tvorů
Energy Vortex Black Pearl, Blood Moss, Mandrake Root, Nightshade Zhmotní vír energie, který útočí na vše ve svém dosahu, krom sesílatele. Zabírá 2 ovládací pozice.
Resurrection Blood Moss, Garlic, Ginseng Oživí cíleného hráče.
Summon Air Elemental Blood Moss, Mandrake Root, Spider's Silk Zhmotní elementála vzduchu, který poslouchá příkazy sesílatele. Jedná se o rychlého kouzlícího elementála, který zabírá 2 ovládací pozice. Používá pouze útočná kouzla.
Summon Daemon Blood Moss, Mandrake Root, Spider's Silk, Sulphurous Ash Zhmotní démona, který poslouchá příkazy sesílatele. Démon si umí vyvolat vlastní pomocníky, kteří ovládají magické útoky, zabírá 4 ovládací pozice.
Summon Earth Elemental Blood Moss, Mandrake Root, Spider's Silk Zhmotní elementála země, který poslouchá příkazy sesílatele. Jedná se o odolného útočného elementála, který zabírá 2 ovládací pozice.
Summon Fire Elemental Blood Moss, Mandrake Root, Spider's Silk, Sulphurous Ash Zhmotní elementála ohně, který poslouchá příkazy sesílatele. Elementál cíl ostřeluje ohnivými střelami s vysokou přesností, zabírá 2 ovládací pozice.
Summon Water Elemental Blood Moss, Mandrake Root, Spider's Silk Zhmotní elementála vody, který poslouchá příkazy sesílatele. Má auru, která léčí spřátelené bytosti ve své blízkosti.
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2