Lave menu


Novinky30.04.2019, Wipe, General

Popis některých z plánovaných úprav:

Dovednosti
U všech bojových dovedností postav jsme provedli jednu větší změnu - a to zrušení nutnosti všechny tyto dovednosti trénovat. Po naklikání bodů z tabulky postavy tak dojde přímo k navýšení skutečné hodnoty dovednosti. Projdu několik důvodů pro a proti této změně.
- Ne každá dovednost si je rovna - U několika dovedností se výrazně lišila obtížnost natrénování a to jak po časové, tak i finanční stránce. Krom tohoto nesouměru z pohledu hráče docházelo i k neúměrnému porovnání z pohledu GM. To nám stěžovalo zejména možnosti zasahovat lépe do úprav systému, protože hráč měl provedenou balanční úpravu doprovázenou s hořkostí neúměrně zaplaceného času a surovin, či nebylo možné jednu dovednost měnit na požadavek ze změny systému za jinou.
- Afk trénování - Ač postupné učení dovednosti namísto skoků dle získaných úrovní je bez debat blíže k rp, tak realita byla spíše taková, že hráč si našel odlehlé místo a tam si například za pomoci hordy naštvaných ptáčků dovednost natrénoval.
- Dělám jedno umím druhé - Je také určitě nepochybně napadnutelné, že je špatné z rp pohledu, pokud se postava věnuje jedné činnosti a bez sáhnutí na lavhičku jedu je najednou mistr oboru nanášení jedů. Zde na obranu musím jen zmínit předchozí bod Afk trénování, kde sice postava musela si pár jedů osahat, aby se mistrem stala, ale protože k tomu docházelo prakticky v afk režimu a ve sklepení tábora, tak pro vnější svět zůstal výsledek stejný - postava bojem získala úrovně, za ně body a pak během dne zalezlá domakrovala dovednost. Teď pouze dojde k přeskočení nutnosti trénování, kdy hráč se mohl jen na postavičku koukat a čekat a namísto toho se jí bude moct věnovat jinou činností, kterou třeba uvidí i jiné postavy světa.

Řemeslník - úrovně
Ke změně také dojde v systému úrovní řemeslníka. Systém opustí podobu s úrovněma bojovníka a půjde o samostatný systém pro řemeslné dovednosti se zakázkami. Dojde tak následně ke zrušení nutnosti vkládat dovednostní body do řemeslných dovedností a bude možné tak jakoukoliv dovednost, bez potřeby vkládat body, jednoduše začít trénovat. Jako omezení zůstane nutnost placení lekcí, které je následně omezeno bojovou úrovní postavy. S tímto také odpadne možnost odevzdávání vyrobených předmětů. K těmto změnám došlo, protože docházelo u jednotlivých dovedností k nesourodnosti získaných zkušeností za odevzdaný výrobek. Bylo tak obtížné nastavit správný poměr nákladu vůči zkušenostem a to ještě napříč dovednostma mezi sebou. Také samotné získávání úrovní pro možnost natrénovat další dovednost nutilo nejdříve postavu odevzdat velké množství kovářských výrobků a pak teprve mohl začít se učit alchymii. Drobná nesouhra vznikala dále u postav, které se řemeslu nejdřívě věnovat nechtěly, využily volné univerzální body na začátku do bojových dovedností a pak byl začátek trénování řemeslné dovednosti značně omezen kvůli nedostatku volných bodů.
Úrovně řemeslníka tak budou nadále sloužit jen jako bonus pro řemesla k plnění zakázek a za odevzdané zakázky se budou zkušenosti získávat. Systém pak nabídne za získané úrovně k výběru několik bonusů pro řemeslo na způsob specializace-řemeslník.

Řemeslník - arms lore
Dovednost Arms Lore, která byla vždy spíše takovým pátým kolem u vozu, jsme se rozhodli ze systému zcela vyškrtnout. Bonusy, které dovednost poskytovala pak budou buď zrušeny, převedeny do úrovní řemeslníka a nebo pasivně aktivní.

Řemeslník - zakázky
Finální nastavení zakázek je zatím ještě v přípravě, ale zatím popíšu pár už připravených a plánovaných změn.
Jedna určitě příjemná změna, z které náhled byl viditelný na discordu, je vylepšení knihy zakázek, aby obsahovala tzn Katalog. V tomto katalogu je možné procházet veškeré velké zakázky a vidět i jaké malé zakázky pro tu velkou jsou v knize obsaženy. To věřímě výrazně zvýší přehled o chybějících zakázkách bez nutnosti složitého zapisování. Další úprava u knihy zakázek bude přidání nového filtru na zobrazení pouze zakázek, které do velkých zakázk nepatří. Ty už tak nebude také nutné bokem od ostatních ukládat. A aby tyto dvě věci byly za pomocí knihy zakázek proveditelné, tak dojde ke zvýšení limitu počtu zakázek v jedné knize na pět tisíc.
Následně došlo k přepočítání šance na barevné zakázky, aby se zde zahrnulo zrušení Arms Lore i úprava úrovní řemeslníka, ale také hlavně pomohlo k snažšímu zisku lepších zakázek. Velkou revizí také prošly všechny odměny u malých i velkých zakázek. Hlavní rozdělení nyní bude, že velké zakázky mají za odměnu vždy jen jednu, předem nastavenou, odměnu. Tedy žádná šance na výběr odměny při odevzdání velké zakázky. Náhodná odměna zůstane u zakázek malých. Některé odměny pak byly zcela vyškrtány a některé nově přidány. Jako poslední stávající úpravu pak máme změnu v přebírání zakázek od mistra. Ta nyní probíhá v celkovém počtu za jeden den a není nutné se tak v daných intervalech během jednoho dne za mistrem několikrát vracet. Také je umožněno v případě, že si vyzvednout zakázku zapomenete, dobrat až na tři dny zpětně s lehce sníženým celkovým množstvím.

Universal
Vzhledem k úpravám u bodů a trénování u bojových i řemeslných dovedností je nutné do tohoto systému zapojit správně dovednosti univerzální. Stanou se tak kombinací obou systémů a do dovedností z univerzální kategorie bude nutné vložit dovedností body za získanou bojovou úroveň a poté následně dotrénovat na maximální získanou hranici. Runické předměty
Systém výroby runických zbraní a zbrojí se také neobešel bez zásahu. Možnost cíleně si vybírat vlastnosti předmětu a za náklady několika použití runického nářadí postupně vylepšovat se ukázal nejen více nákladný, ale také silný. Úprava zasáhne systém tak, že za pomocí runického nářadí nebude docházet k postupnému vytváření jednotlivých děr do kterých se potom budou vkládat cílené runy, ale dojde k vytvoření esence předmětu, která dle síly nářadí bude mít náhodně vytvořený počet děr na runy o maximální síle. Vytvořená esence se následně vloží například do zbraně, kde v ní utvoří několik děr o dané síle a také na, při výrobě vylosovaný, typ run. Runy bude do předmětu stále nutné vložit a předmět za pomocí úrovní postupně vylepšit. Omezením však zůstane maximální počet run, které lze do jedné řady děr vložit a také omezení na typ těchto run. Runy následně bude možné libovolně vyndávat a přenášet.
Výroba této jedné esence se tak stáhne na jedno použití runického nářadí požadované síly namísto dřívější nutnosti kombinovaného použití předchozích úrovní nářadí a ve čtyřnásobku pro každou řadu run.

Očarované předměty
Vytváření spojených očarovaných předmětů, tedy magických a runických dohromady, projde lehkou úpravou, aby ke spojení sil předmětů mohlo docházet dříve (a s menším poplatkem), ale s omezením na úroveň magického předmětu.

Zbraně - zranění a rychlost
Všechny zbraně prošly kontrolou a přepsáním min-max zranění a rychlosti. Abychom dosáhli lépe požadovaných hodnot bylo potřeba upravit funkci pro výpočet rychlosti zbraně, aby umožňovala preciznější změny a stejně tak výpočet finálního zranění, které postava udělí. Z těchto změn pak viditelně na povrch vychází úprava, že zbraně již na sobě nebudou mít zobrazenou rychlost v systémovém čísle, ale jako počet vteřin na dvě desetinná místa. Finální zranění postavy dále bude nově probíhat v celém rozsahu, který je vidět na statusu, tedy 100-110 může udělit 11 různých hodnot zranění. Dříve zde docházelo pouze ke střídání pár hodnot z rozpětí dle základnígo min-max zranění zbraně.
Za pomocí těchto úprav jsme dále pozměnili výrobu každé zbraně. Zbraň při výrobě, nebo i zbraň nalezena v lootu, bude mít v určeném náhodném rozmezí modifikovaný min-max zranění a s tím rychlost. Každá zbraň bude mít celkem 5 možností různých min-max zranění a rychlosti, které se na ní mohou naskytnout.

Zbraně - speciální údery
Krom drobných úprav u několika jednotlivých úderů došlo také k plošnému změnění seznamu a rozvržení úderů na zbraních. Každá zbraň namísto pevně určeného primárního a sekundárního útoku bude mít seznam zahrnující 6 úderů z kterých budou dva údery při výrobě vybrány a nastaveny na zbraň.

Ztráta těla
Jedno z často se opakujících přání pro wipe bylo zrušení insurance. Insurance, stejně jako podobnou funkcí plnící Sacrifice, budou plně vyřazeny ze systému. Protože nám však přišlo, že určitě nebudete chtít chybou někoho jiného přijít o vaše vzácné a drahé předměty, tak jsme vytvořili modifikací pro ztrátu těla, aby se tomuto dalo předejít. Při ztrátě těla, nebo smrti a použití příkazu, dojde k přesunutí všech předmětů, které jsou v těle do batohu postavy. Vybrané typy předmětů však projdou při tomto procesu poškozením.
Poškozené zbraně a zbroje bude tak nutné za plné výrobní množství materiálu opravit, magická oblečení ztratí svou sílu a sníží se jim úroveň o jednu, opasky bude taktéž za materiál nutné opravit, do amuletu doplnit některé vypadé kamínky a tak dále. Magické a i runické vlastnosti na všech předmětech při poškození ztratí část své magické síly a budou tak postupně znehodnocovány.
Důvody k tomuto směru ztráty těla, který jsme vybrali, jsou výzmané dva.
Ten první je možnost flexibilnějšího nastavení celkové ceny za ztracenou výbavu. Jak u hráčem vyrobených zbrojí, kde cena opravy může být stejně drahá jako celá nová zbroj, nebo dle potřeby počet materiálu na opravu snížit, tak stejně u magikých a runických předmětů, kde rychlost degradování určí zda dobrý předmět bude dobrý ještě po jedné zrtátě těla nebo i po třech. Doplním ještě, že je možné nastavení ceny různého materiálu zvlášť. Tedy například u dračí zbroje nebude potřeba hradit za opravu plnou cenu materiálu, ale jen zlomek.
Za druhé je to umožnění hráčům se ze vzniklé ztráty těla rychleji vzpamatovat. Tím není teď myšleno po finanční stránce, ale umožnit snáze opravit potřebné věci, doplnit co chybí a mít možnost se o tu neúspěšnou akci pokusit znovu. Bylo doposud téměř pravidlem, že pokud došlo k úmrtí v dungeonu, tak mnoho z hráčů potřebovalo více času než se dokázalo vzpamatovat a doplnit si výbavu se vším potřebným tak, aby mohli zase vyrazit do boje. A k tomu se vztahuje následující bod.
Zbylé předměty jako dopisy, knížky, svíčky, tabák, náhradní tepláky a jiné drobnosti sloužicí spíše k hraní rp postavy nebudou se ztrátou těla smazány ani nijak poškozeny, ale vždy bez poplatku vráceny. Důvodem je, že tyto doplňkové věci často nemají příliš velkou herní finanční hodnotu a vzniklá ztráta je pak špíše na času hráče, který tyto věci musí znovu obstarat a vzpomínat co mu schází, případně ztráta pouze citelná, pokud jde o nějaký pamětní předmět.

Animal Taming
Nebojová jízdní zvířata přijdou o možnost nasazení ohlávky. To se nebude týkat jízdních zvířat získaných ze zakázek. Se sníženou životností zvířat přijde i nutná úprava spawnerů k lepší náleznosti. Aby ale ztráta jízdního partnera nebyla krom citové ztráty i ztrátou finanční, tak bude po smrti zvířete sedlo možné vzít a znovu použít. V případě, že jízdní zvíře s obsahem sedla umře například na už nepřístupném místě, tak bude možné za pomocí příkazu, podobně jako u ztráty těla postavy, možnost z mrtvých zvířat předměty přisunout. Takto navrácené předměty a i samotné sedlo ze zvířete však následně projde běžným poškozením při ztrátě těla.
Tábor
Systém tábora jako hlavní možnost stavby táborů, osad, vesnic a větších měst zůstane zachován. Plánované změny však budou v rychlosti růstu a poplatku za vedení nebo vylepšování tábora. Také v přípavě jsou bonusy z vylepšení v táboře pro všechny členy. Dojde také k navýšení limitů všech dekorací tábora zakoupených skrze Dekorace a také počtu samostatných staveb, které bude možné umístit, aby bylo umožněno lépe tábor upravit k vašemu obrazu. S postupným ziskem úrovní tábora bude také umožněno stavět vícepatrové domy.

8.04.2019, Stav prací, General

Zdravím,
přidám trochu slov k tomu jak postupujeme a jaký je výhled na aktuální situaci.
Z původního plánu pro příběh jsme trochu vybočili a zvolili tu věříme lepší a hezčí variantu. To ovšem přidalo řadu práce navíc, kterou nebude lehké dohnat.
Ze systému se snažíme zaměřit pouze na úpravy a odladění stávajícího systému. Změny jsou tak někde velké a rozsáhlé, ale často půjde jen o nastavení systému dle zkušeností a vůči jiným systémům, kteřé dříve byly přidány za chodu. Prioritu mají také systémy, které mají dlouhodobý dopad a nejdou jednoduše měnit za pochodu. Tím je myšleno, že je například podstatnější zda craft bude dostávat za den 3 nebo 4 zakázky oproti tomu zda specializace bojovníka bude mít 20 nebo 25 damage increase. Ale výjimky se vždy najdou.
Probíhající práce se dají rozdělit do 5 kategorií. Příběh, systém, testování, mapa a spawnery. Některé body spravuje více lidí, ale volné časy a množství práce se různí. Je tak pochopitelné, že všechna práce neskončí v jeden moment a bude se muset čekat a dodělávat jinde.
Můj původní odhad, nebo spíše touha dokončit vše v průběhu dubna, zahrnoval zejména práci v systému a první verzi plánovaného příběhu. To spolu s tím, že sehnání pomocné síly bylo poněkud narychlo a většina nemohla ihned k pomoci nastoupit odsuzuje duben k téměř nerealné hranici.
Jaký bude chystaný příběh zatím odhalovat nebudeme, ale rád bych dořešil možnost postupného odhalování v ozvěnách.
V blízké době bych také rád začal odhalovat provedené systémové změny. Ty se pak budeme snažit postupně zachytávat přímo na webu, ale zatím to není pro nás prioritou. Tedy, že doplnění webu nedáváme takovou váhu, aby znatelně brzdilo start.

Informace o změnách bude pak přidáváná postupně do topicu Wipe na foru.

9.03.2019, Stav serveru, General

Vážení hráči,

dovolím si zanechat zprávu, aby bylo jasnější proč je server už několik dnů offline a jak tomu bude nadále. Pro ty, kteří neměli možnost si základní informace o této situaci přečíst na fóru, tak doplním zde. Druhý týden v únoru nám bylo od poskytovatele serveru oznámeno, že naše působení bude nutné zpoplatnit. Doposud server přebýval pouze z dobré vůle a bez nutnosti poplatků z naší strany, za což bych jim alespoň zde rád zanechal velké poděkování. Bohužel, protože náš drobný server vyčnívá z řad větších dedikovaných serverů, pro které nabízejí služby, tak se nám nepodařilo dohodnout se na ceně, která by pro nás za této situace serveru byla únosná. Začátkem března nám tak byl herní server odstaven. Aktuálně máme už vyhledanou náhradu, kterou postupně zřizujeme. Podobná situace v řešení je nadále i s hostingem webu. Z toho důvodu bude možný i budoucí krátkodobý výpadek webu a fóra.

Tato neplánovaná situace nás donutila k přemýšlení nad tím zda působení serveru tímto ukončíme nebo budeme pokračovat. Protože však pro nás je Ultima Online velkou srdcovou záležitostí a velmi jedinečnou hrou, která dle nás nejen předčila dobu v čase svého vzniku, ale i dnes má mnohé co nabídnout, tak volba v tomto projektu pokračovat zvítězila.

Ovšem tato situace, důvod k pokračování i momentální neplánovaná přestávka kvůli zřízení serveru nás donutily přemýšlet a projednat jak chceme aby server pokračoval. K tomuto se vztahuje i pár vět z předešlé zprávy na fóru o tom jak jsme v aktuálním složení GM týmu pokračovat schopni. Výsledek této naší debaty, bez delšího protahování je, že jsme se rozhodli provést úplný wipe serveru. Jednotlivých důvodů k tomuto rozhodnutí, ať už těch menších nebo větších, je více. Aktuálně od posledního spuštění to bude brzy sedm let. To považujeme vzhledem k projektu a složení našeho týmu za dlouhou dobu co je svět bez přerušení. Hra za tuto dobu, oproti tomu co mohla nabídnout na začátku, dozrála. Zůstalo však i mnoho systému, které kvůli ohledu na minulost a hráče, kteří si už některým takovým systémem prošli, nebylo možné znatelně pozměnit a nastavit tak jak čas a zkušenosti ukázaly, že je vhodnější. Proto i aby mohly být provedeny některé námi chtěné úpravy v základech systému, tak je nutné předejít k tomuto kroku. Jsme však pevně přesvědčeni, že tyto změny doladí nedokonalosti, které se během předešlých sedmi let ukázaly a vylepší požitek ze hry. I na Arghan se už určitě půjdeme podívat.
Datum kdy bude server opět uveden do provozu zatím není pevně dané, ale náš cíl je v průběhu letošního dubna.

Děkujeme všem, kteří tu s námi po dobu těchto sedmi dlouhých let byli a těšíme se na ty, kteří zůstanou věrní a budou s námi pokračovat.

Za GM tým Malak

24.12.2018, Přání, General

Vážení a milí hráči,

i letos bych Vám velmi rád popřál krásné, klidné a spokojené prožití Vánoc a nadcházejících svátků včetně Nového roku.

Do nového roku Vám přeji zdraví a spokojenost a serveru, aby vydržel a přinášel ještě chvíle radosti. Chápu, že zejména poslední půlrok byla situace horší a bohužel nemohu do nového roku zatím slíbit zlepšení, které bych nemusel zvládnout splnit, pouze jak to bude možné na zlepšení zapracovat.

Abych nekončil přání na méně veselé notě, tak ještě doplním, že jako tomu bylo každé Vánoce, tak i tentokrát bude pro každého čekat pod Luminorským stromečkem dárek, ten je možné otevřít do 6. ledna. Dále do tohoto dne bude možné ve světě nacházet vánoční Zvláštní hůlky, které je poté možné směnit u Tezara za některé z jeho odměn. A také bude možné během této doby občas zahlédnout a najít padající hvězdu, která sice nejspíš nesplní každé přání, ale svým kouzlem posilní magické i nemagické předměty.

Krásné svátky přeje

Malak

14.04.2018, Výročí, General

Vážení hráči,
nadešel opět den našeho výročí - oslavení znovuspuštění shardu.
Jako každým rokem jsme si pro hráče, jejichž stáří účtu dosahuje už šesti let, připravili drobný dárek a to kouzelnou hůlku. Tato hůlka srší mnoha barvami a určitě vám pomůže oslavit tento den a jiné významné nadcházející dny. Varování - hůlkou nemiřte do očí lidem, zvířatům a ani jiným rasám.
Dárek dostanete do banky první postavy, se kterou se připojíte.
V případě, že stáří vášeho účtu ještě nedosahuje šesti let, tak tuto, nebo jinou odměnu, obdržíte v den dosažení potřebného stáří účtu - podrobnosti zde.

Nově máme pro všechny připravený bonus k výročí umožňující nasbírat extra bojové a specializační zkušenosti. Monstra oslavují s námy a občas po zabití radostí vybouchnou v hromadu drobných hvězdiček. Zkoušku tohoto systému jste někteří mohli poznat během Aprílového dne. Každá postava může být během jednoho dne odměněna maximálně 100x. Ukončení bude v noci 29.4. z neděle na pondělí.
Tímto bude také dnes ukončen výskyt fretek s vajíčky pro velikonoční akci. Zatoulené fretky bude stále možné přemluvit a stejně tak odevzdat nasbíraná vajíčka.

Následně máme pro vás zprávu týkající se zavedeného systému RP Hodnocení. Jsme nuceni tento systém aktuálně pozastavit a to zejména z důvodu, že v množství času, které můžeme shardu věnovat, se nevyskytuje dostatek místa pro to aby tento systém mohl plnohodnotně fungovat. Dalším důvodem by bylo, že bychom také rádi udělali pár změn v samotném systému a zrevidovat ho.

Nakonec bychom vám rádi shrnuli na čem aktuálně pracujeme a co je naším přímým cílem. Největší vedlejší práce probíhají na opravách jednotlivých Specializací, kde bylo nalezeno stále nemalé množství drobných chybek a nesrovnalostí. Tato revize se bude týkat i Specializačních schopností a s tím nastavení jejich efektů a prodlevy. Hlavní naše úsilí je pak směřováno, jak jistě mnozí dávno odtušili, na vytvoření nové lokality světa - ostrov Arghan. Zde jsou plánovány boje s tužšími monstry a přístup do nových dungeonů nabízející větší výzvu. Krom klasického způsobu jakým jsou u nás dungeony provedeny, tak zde bude novinka nabízející systémově generované dungeony. I Perla najde na Arghanu své využití.

Jako vždy děkujeme za důvěru a čas vámi vložený do shardu a přejeme vám příjemnou hru.
GM tým

24.12.2017, Přání, General

Vážení a milí hráči,

přejeme vám poklidné prožití vánočních svátků, spokojené okamžiky s rodinou a něco pěkného pod stromečkem.
Do nového roku vám přejeme vše dobré a děkujeme za zachování přízně k nám, která doufáme vydrží i nadále.

Už je tradicí, že sbíráme hůlky ze všech padlých nepřátel, a letos také pokračuje výzva pro průzkumníky, kteří mohou v krajině najít spadlé hvězdy.
Ode dneška si může každá postava vyzvednout vánoční dárek pod stromkem v Luminoru, tuto možnost bude mít až do 7. ledna.

Krásné svátky přeje

GM tým DP2

Stránka 1 z 11  >   >> Zobrazit vše

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2